سید غلامرضا زمردی

عضو وابسته گروه بین المللی فیلم وتئاتر زندگی / شماره عضویت: 407
بازیگر

Seyedgholamreza Zomorrodi

The member of Zendegi Theater & Film Company
Actor
The Code Number:   407

  [email protected]
 Instagram.com/rezazomorrodi57