سیما عبدالملکی

عضو وابسته گروه بین المللی فیلم وتئاتر زندگی / شماره عضویت: 303
دستیار کارگردان، مدیر صحنه

Sima Abdolmaleki

The member of Zendegi Theater & Film Company
Director Assistant, Stage Manager
Membership Code: 303

  [email protected]
 Instagram.com/Parmisun