علی مهیاری

عضو وابسته گروه بین المللی فیلم وتئاتر زندگی / شماره عضویت: 302
مدیر تدارکات و گروه اجرایی 

Ali Mahyari

The member of Zendegi Theater & Film Company
Procurement and Executive Group Manager
Membership Code: 302

 [email protected]
 Instagram.com/a.m.mhy