وریا حواری نسب

عضو وابسته گروه بین المللی تئاتر و فیلم زندگی/ شماره عضویت:  307 

دستیار اجرایی مدیر پروژه- بازیگر

Veria Havary Nassab

The member of Zendegi Theater & Film Company
Assistant to the Project Manager
The Code Number: 307

  [email protected]
 Instagram.com/weria