رضا میکائیل زاده

عضو پیوسته گروه بین المللی فیلم وتئاتر زندگی / شماره عضویت: 213
مشاور و مدیر تبلیغات، تهیه کننده

Reza Mikaeilzadeh

The member of Zendegi Theater & Film Company
Director of Advertising, Producer
Membership Code: 213

  [email protected]
  Instagram.com/reza_mikaeilzadeh