سعید مهیاری

عضو پیوسته گروه بین المللی فیلم وتئاتر زندگی / شماره عضویت: 202
مدیر تولید 

Saeed Mahyari

The member of Zendegi Theater & Film Company
Production Manager
Membership Code: 202

 [email protected]