پاشا اسماعیل زاده

عضوپیوسته گروه بین المللی فیلم وتئاتر زندگی / شماره عضویت: 205
مدیر بخش بین المللی فیلم

Pasha Esmaeilzadeh

The member of Zendegi Theater & Film Company
International Affairs Director – Film Division
Membership Code: 205

  [email protected]
 Instagram.com/Pasha.es82