• روز عجیب

    خلاصه ای از نمایش …

گروه تئاتر زندگی بستر سازی در زمینه های مختلف فرهنگی

گروه تئاتر زندگی بستر سازی در زمینه های مختلف فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و نیز واکاوی ذهنیات و احساسات در سنین بزرگسالی را یکی از بخشهای اصلی فعالیت های خود می داند.