تئاتر مدرسه ای عنوانی است که با استفاده از فن نمایش، موضوعات مختلف برای کودکان و نوجوانان تولید می شود. در این شکل از شیوه نمایشی، موضوعات مختلف در جهت فرهنگ سازی در بین دانش آموزان به شکل نمایش به اجرا در می آید. در تئاتر مدرسه ای شیوه متعارف پداگوژیک ( ارتباط مستقیم با مخاطب ) در اولویت امر قرار می گیرد تا آن موضوع اصلی به مخاطبان القا شود.